TaladROD.com TaladROD.com. ซื้อขายรถบ้าน. Used car marketplace


06:33
Thursday,July 18
รถใหม่วันนี้
212
รถ_รอขาย
14,189
คน_รอซื้อ
12,391
รายการ_รอซื้อ
20,497

 
 
ความเคลื่อนไหวในตลาด
ราคาพิเศษ
ดูรถมาใหม่
ค้นหารถ
ลงประกาศขาย
Bookmarks

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

   บริษัท ตลาดรถดอมคอม จำกัด (“บริษัท”) เล็งเห็นถึงความสำคัญของประเด็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบริษัทเชื่อว่าเป็นสิ่งสำคัญต่อท่านที่จะทราบว่าบริษัทจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากท่านอย่างไร

   เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทได้มีการปรับปรุง ข้อตกลง และเงื่อนไขการให้บริการ โดยเพิ่มเติมสิทธิหน้าที่ของบริษัท และผู้ใช้บริการให้เป็นประโยชน์ของผู้ใช้บริการ และ มีความมั่นใจ ปลอดภัย จากการได้รับสิทธิ์คุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สำหรับ “การเก็บรวบรวม การใช้ และ การเปิดเผย” ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้เป็นไปตามกฏหมาย ดังนี้

   “การเก็บรวบรวม”

                    คือ การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนบุคคลได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยจัดเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ ในระยะเวลาที่จำเป็นต่อการให้บริการ เช่น ชื่อ-สกุล เบอร์โทรติดต่อ ข้อมูลการใช้งาน เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบ และแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลนี้ได้

   “การใช้”

                    คือ การนำข้อมูลส่วนบุคคลมาใช้ประมวลผล วิเคราะห์ และแสดงผลให้กับผู้ใช้บริการ เพื่อให้สามารถใช้บริการได้สะดวกมากยิ่งขึ้น เช่น การลงประกาศขายรถ หรือ การฝากหารถ เป็นต้นรวมทั้งการนำข้อมูลไป แนะนำบริการ หรือให้คำแนะนำที่ตรงกับความต้องการ แก่ผู้ใช้บริการ ได้อย่างเหมาะสม

   “การเปิดเผย”

                    คือ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการดูแลคุ้มครอง ผู้ใช้บริการตามที่กฏหมายกำหนด เช่น ข้อมูลการลงประกาศขายรถของผู้ใช้งาน เป็นต้น รวมทั้งเปิดเผยให้กับบริษัทในเครือเพื่อดำเนินไปตามธุรกิจของบริษัท เพื่อนำข้อมูลมาใช้วิเคราะห์และนำเสนอบริการที่เป็นประโยชน์ ตามความสนใจของผู้ใช้บริการ

   ทั้งนี้ ขอให้ผู้ใช้บริการมั่นใจว่าบริษัทได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และให้ผู้ใช้บริการสามารถขอให้หยุดการใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ หากข้อมูลนั้นถูกนำไปใช้เกินขอบเขต วัตถุประสงค์ หรือ ไม่ได้รับความยินยอม และไม่เป็นไปตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท และตามที่กฏหมายกำหนด รวมทั้งต้องไม่กระทบต่อการให้บริการ หรืออยู่นอกเหนือการดูแลควบคุมของบริษัท หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ “การเก็บรวมรวม การใช้ และ การเปิดเผย” ข้อมูลผู้ใช้บริการ ตามกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 สามารถส่งอีเมลสอบถามได้ที่ Info@TaladRod.Com

   โดยทั่วไปแล้วท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทได้โดยมิต้องแจ้งให้บริษัททราบว่าท่านเป็นใคร รวมทั้งไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆที่เกี่ยวกับท่าน อย่างไรก็ตามหากบริษัทมีความประสงค์ที่จะจัดเก็บข้อมูลของท่านเช่นชื่อและที่อยู่ บริษัทจะพยายามแจ้งให้ท่านว่าเมื่อใดที่จะทำการจัดเก็บและวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยปกติแล้วข้อมูลที่บริษัทจัดเก็บจะถูกใช้โดยบริษัทเท่านั้นเพื่อใช้ในการตอบคำถามของท่าน ดำเนินการเกี่ยวกับคำขอของท่าน หรืออนุญาตให้ท่านเข้าถึงข้อมูลที่มีลักษณะพิเศษได้สำหรับท่านที่สมัครสมาชิก

   บริษัทมีนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่านดังนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้หรือใช้ผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ควบคุมการทำงาน ของเว็บไซด์ ของบริษัททั้งหมดนั้น ท่านยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิและกรรมสิทธิ์ของบริษัท ซึ่งบริษัทจะให้ความคุ้มครองความลับ ดังกล่าวอย่างดีที่สุด อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านควรปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขการให้บริการของบริษัทโดยเคร่งครัด ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว hack (ถูกจารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์) หรือสูญหาย เสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรือไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด ท่านตกลงว่าท่านจะไม่กระทำการใดอันเป็นการล่วงละเมิดสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หรือสิทธิส่วนบุคคลหรือสิทธิอื่นใดของบุคคลภายนอก และ/หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท หรือของบุคคลภายนอก รวมทั้งต้องไม่กระทำการใดอันขัดต่อกฎหมาย และ/หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน โดยจะไม่ส่งเนื้อหารวมถึงการนำข้อความ รูปภาพ ที่ไม่เหมาะสม ไม่สุภาพ มีลักษณะเสียดสี ก่อให้เกิดความขัดแย้ง เป็นความลับ หรือเป็นเท็จ รวมทั้งข้อความและรูปภาพที่มีลักษณะขัดต่อกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เผยแพร่ผ่านบริการ หรือกระทำการอื่นใดอันอาจก่อให้เกิดความสูญเสีย หรือเสียหายต่อบริษัท และ/หรือบุคคลภายนอก