13:01
Tuesday,June 25
รถใหม่วันนี้
213
รถ_รอขาย
13,443
คน_รอซื้อ
11,646
รายการ_รอซื้อ
19,230

 
 
ความเคลื่อนไหวในตลาด
ราคาพิเศษ
ดูรถมาใหม่
ค้นหารถ
ลงประกาศขาย
Bookmarks

นโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล เว็บไซต์ Taladrod.Com

1. การยอมรับนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

   บริษัท ตลาดรถดอทคอม จำกัด (“บริษัท”) ให้บริการเว็บไซต์ TaladRod.Com (“บริการ”) แก่สมาชิก (“ท่าน”) เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทได้มีการปรับปรุงข้อตกลง และเงื่อนไขการให้บริการ โดยเพิ่มเติมสิทธิหน้าที่ของบริษัท และผู้ใช้บริการ ให้เป็นประโยชน์ของผู้ใช้บริการ และ มีความมั่นใจ ปลอดภัย จากการได้รับสิทธิ์คุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สำหรับ “การเก็บรวบรวม การใช้ และ การเปิดเผย” ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้เป็นไปตามกฏหมาย ทั้งนี้ ขอให้ผู้ใช้บริการมั่นใจว่าบริษัทได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และเพื่อช่วยให้ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือใช้บริการได้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว และทราบถึงทางเลือกเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเมื่อเข้าใช้เว็บไซต์

2. วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท

   บริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อยืนยันตัวตนของสมาชิก, การลงประกาศขายรถ, การฝากหารถ, การค้นหาข้อมูลรถ และการขอสินเชื่อรถ แล้วนำข้อมูลมาพัฒนาการให้บริการให้ดีขึ้น สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานมากขึ้น โดยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย และวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ

3. บริษัทมีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร

   บริษัทมีมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการจากการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต การสูญหาย การใช้ข้อมูลในทางที่ผิดไปจากวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บ การเปิดเผยและการเปลี่ยนแปลงแก้ไข เช่น FireWall, การควบคุมและการอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล แต่ไม่รวมถึงข้อมูลที่บริษัทได้รับอนุญาตจากผู้ใช้บริการให้เปิดเผยแก่บุคคลภายนอก

4. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทจัดเก็บ

   4.1 ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการทั่วไป เช่น CooKies, ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งจัดเก็บเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งาน เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคลของผู้เข้าเยี่ยมชมหรือบริการเว็บไซต์ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานเฉพาะบุคคลในการแสดงผล ซึ่งผู้ใช้งานอาจมีความสนใจเป็นพิเศษ

   4.2 ข้อมูลที่ผู้เข้าใช้บริการได้ลงทะเบียนสมัครสมาชิก เช่น ชื่อ, นามสกุล, หมายเลขโทรศัพท์, วันที่สมัครเข้าเป็นสมาชิก หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลสมาชิก โดยจัดเก็บเพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันตัวบุคคลและป้องกันการปลอมแปลงตัวตน

   4.3 ข้อมูลที่ผู้เข้าใช้บริการได้ลงประกาศขายรถ เช่น ยี่ห้อ, รุ่น, รุ่นย่อย, หมายเลขทะเบียนรถ, รายละเอียดอื่น ๆ ของรถ, วันที่ลงประกาศขายรถ และเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลรถ โดยจัดเก็บเพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงข้อมูลประกาศขายรถ รวมถึงข้อมูลสมุดทะเบียนรถ จัดเก็บเพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงตัวตนของเจ้าของรถ

   4.4 ข้อมูลที่ผู้เข้าใช้บริการได้ให้ความยินยอมในการขอสินเชื่อ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน, ทะเบียนบ้าน, สลิปเงินเดือน, สุมดบัญชีธนาคาร และสมุดทะเบียนรถที่ต้องการขอสินเชื่อ โดยจัดเก็บเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งข้อมุลต่อให้ธนาคารพิจารณาการขอสินเชื่อ อนึ่ง ข้อมูลเกี่ยวกับการขอสินเชื่อจะถูกเก็บไว้เป็นระยะเวลา 15 วันหลังจากส่งต่อให้ธนาคารแล้ว

   4.5 ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าใช้บริการอื่น ๆ เช่น ข้อมูลการค้นหารุ่นรถ, การฝากหารถ หรือ การบันทึกรถที่สนใจ รวมถึงข้อมูลข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ จะจัดเก็บตามข้อบังคับประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

5. ระยะเวลาในการเก็บรวมรวบข้อมูลส่วนบุคคล

   บริษัททำการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 โดยสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้าใช้บริการซึ่งได้ลงทะเบียนสมัครสมาชิกจะถูกจัดเก็บไว้ตลอดระยะเวลาการเข้าใช้บริการ และสมาชิกที่ไม่มีการเข้าใช้บริการเกิน 1 ปี บริษัทจะระงับการเป็นสมาชิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ แล้วทำการจัดเก็บข้อมูลไว้เป็นระยะเวลา 2 ปี ตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

6. การถอนความยินยอมในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

   เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจถอนความยินยอมในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของตนเมื่อใดก็ได้ โดยการถอนความยินยอมในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจะมีผลเป็นการ "ระงับ (Deactivate)" สถานะสมาชิกซึ่งอาจทำให้ผู้เข้าใช้บริการไม่ได้รับประโยชน์ในการเข้าใช้บริการบางอย่าง ดังนี้

      6.1 ผู้เข้าใช้บริการจะไม่สามารถเข้าถึงหน้า "ข้อมูลสมาชิก (Profile)" ของตนเองได้

      6.2 ข้อมูลรถที่ลงประกาศขายจะถูกยกเลิก และนำออกจากระบบ

      6.3 ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งบริษัทจะต้องจัดเก็บตามกฎหมาย ยังคงต้องจัดเก็บอยู่ต่อไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย

      6.4 ข้อมูลการขอสินเชื่อที่ส่งต่อไปยังธนาคารเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้บริการต้องขอข้อมูลส่วนบุคคลจากทางธนาคารโดยตรง

      6.5 ผู้เข้าใช้บริการสามารถ "ขอเปิดใช้ (Reactivate)" สถานะสมาชิกได้ ซึ่งจะทำให้สามารถเข้าถึงหน้า "ข้อมูลสมาชิก (Profile)" และ ใช้บริการได้ตามปกติ

7. การแลกเปลี่ยนข้อมูล

   บริษัทไม่มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าใช้บริการในลักษณะเจาะจงเป็นรายบุคคลแก่บุคคลภายนอก เว้นแต่จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เฉพาะแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

      7.1 กับบริษัทในเครือ เพื่อความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการในการใช้บริการเว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้องไปได้ในทันที

      7.2 กับธนาคาร เพื่อพิจารณาการขอสินเชื่อ

8. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

   8.1 ผู้เข้าใช้บริการทั่วไปมีสิทธิขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน (CooKies) ได้โดยต้องนําอุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์ TaladRod.Com เช่น Notebook, PC, Tablet หรือ โทรศัพท์มือถือ มาที่บริษัท เพื่อขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล

   8.2 ผู้เข้าใช้บริการที่ได้ลงทะเบียนสมัครสมาชิกมีสิทธิขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนได้ โดยนําหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนสมาชิก เป็นหลักฐานมาแสดง เพื่อยืนยันตัวตนสมาชิก

9. ติอต่อบริษัทเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

   เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถติดต่อในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองได้ที่

      บริษัท ตลาดรถดอทคอม จำกัด
      เลขที่ 183 อาคารรีเจ้นท์ เฮ้าส์ ชั้น 10
      ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี
      เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
      โทร 02-251-0602
      แฟกซ์ 02-251-0603
      อีเมล์ Info@TaladRod.Com